Kansen2
JOUW kansen pak JE SAMEN

Algemene en praktische zaken

01 LEERPLICHT

Volgens de Wet op het Basisonderwijs mogen kinderen worden ingeschreven op school op de dag dat ze 4 jaar worden. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Dat zijn kinderen pas op de dag dat ze 5 jaar worden. Wettelijk gezien mogen kinderen van 5 jaar maximaal 5 uur per week verzuimen. Vanaf 6 jaar geldt de verlofregeling zoals hieronder vermeld staat. De maximale leeftijd van kinderen op de basisschool is 14 jaar. Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen de school al incidenteel bezoeken in overleg met de school. In de praktijk betekent dit meestal een ochtend of middag om kennis te maken.

02 Verlofregeling

Alle scholen kennen vanuit wettelijke verplichtingen een strikte verlofregeling.
Dit houdt in dat er geen verlof of (extra) vakanties gegeven mogen worden buiten de vastgestelde schoolvrije dagen en vakanties. Slechts in uitzonderingsgevallen mag de directeur verlofuren verlenen. Voorbeelden hiervan zijn: een begrafenis, huwelijk of ziekte. Alle andere bijzondere gevallen worden beoordeeld door de directeur.
Een vervroegde, verlate of extra vakantie behoren niet tot bijzondere gevallen.

03 Schorsing en verwijdering

Schorsing,  time-out en verwijdering van een leerling zijn maatregelen die, afhankelijk van de aanleiding, het karakter van een ordemaatregel, een disciplinaire maatregel of een maatregel in het belang van het kind en/of de school kunnen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van deze aspecten.

04 VERZEKERINGEN

Voor ouders die op verzoek van de school hulp bieden bij bepaalde schoolactiviteiten, is door het schoolbestuur de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd  door middel van een A.V.B-dekking. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. Verzekerden zijn onder andere de onderwijsinstelling, het personeel, bestuursleden, administrateurs, vrijwilligers, leerlingen en gasten.

Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen van onze school.
Deze verzekering, omvat:

•        het gaan naar school,
•        het verblijf op school tijdens de schooluren,
•        tijdens het overblijven
•        het terugkeren naar huis.
 
Medeverzekerd zijn tevens de risico's van alle, door de school georganiseerde activiteiten, zoals excursies, schoolreisjes en schoolkamp. Deze verzekering geldt overigens niet voor door ongevallen ontstane materiële schade! Tevens heeft het schoolbestuur een dekking voor verkeersdeelname van medewerkers en vrijwilligers afgesloten. Letselschade en/of cascoschade tijdens verkeersdeelname met auto's, fiets, voetgangers en openbaar vervoer is gedekt tijdens werktijd en woon werkverkeer.
Aan de cascovergoeding zitten enkele eisen, eerst melding op de eigen verzekering en  een maximering van uitkering of vergoeding van terugval in schadevrije jaren.

Mocht er door u aanspraak gedaan kunnen worden op deze verzekeringen of bent u op zoek naar verdere informatie, meldt dit dan bij de directeur van de school of op ons bestuurskantoor.

05 Gedragscode

Meerderweert hanteert een aantal gedragscodes. Deze zijn verwoord in het boekje 'gedragscode Meerderweert' wordt uitgegeven ter ondertekening aan alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Hiermee verplicht Meerderweert alle medewerkers zich hieraan te conformeren.

Doel van de gedragscode is:

 • het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen.
 • het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in de meest ruime zin.
 • Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen bij het werk op school.
 • Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.

De voordelen van deze gedragscode zijn:

 • Dat alle betrokkenen elkaar kunnen aanspreken op het naleven van gezamenlijk vastgestelde gedragsregels.
 • Dat de school door middel van deze gedragsregels naar buiten toe, vooral naar de ouders van de leerlingen, duidelijk kan maken hoe binnen de school betrokkenen omgaan met de aan hen toevertrouwde leerlingen. 
  De gedragscode is voorzien met enkele bijlagen waarin onder andere specifiek omschreven worden:
 1. Seksuele intimidatie
 2. Pesten
 3. Racisme / discriminatie
 4. Lichamelijk geweld
 5. Sociale media

06 Privacy-beleid MeerderWeert 

Stichting Meerderweert neemt privacy serieus. In deze verklaring leest u hoe MeerderWeert omgaat met de informatie (persoonsgegevens) die wij van u ontvangen.

Heeft de school privacyregels vastgesteld?
Ja, de school heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Stichting Meerderweert (www.meerderweert.nl). Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot gegevens van uw kind en hoe we de informatie beschermen. Komt u iets tegen waar u meer over wilt weten: kijk dan eerst in het privacyreglement of de meer uitgebreide privacyverklaring op de website (www.meerderweert.nl).

Waarom heeft de school deze informatie nodig?
De school heeft persoonsgegevens van uw kind nodig om uw kind in te kunnen schrijven op school en om onderwijs te geven. Informatie over uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een schoolaccount, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van prestaties van uw kind op school. Maar een doel is ook om de overheid te informeren wanneer zij vragen om informatie (wettelijke verplichting).

Wij gebruiken persoonsgegevens van uw kind voor deze doelen alleen wanneer het nodig is om de onderwijsovereenkomst na te komen, omdat het hoort bij de (wettelijke) taak van school, omdat we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren, omdat we uw kind willen beschermen, omdat het noodzakelijk is voor het algemeen belang of omdat wij er zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Sommige gegevens gebruiken wij alleen met uw toestemming. Om welke gegevens dit gaat en waarvoor wij precies toestemming nodig hebben, kunt u lezen op het toestemmingsformulier en/of via het ouderportaal (knop: "mijn privacy") .

Geeft de school mijn persoonsgegevens aan anderen?
Ja, maar slechts in beperkte gevallen. De school is bijvoorbeeld verplicht om soms gegevens te delen met de overheid en ook geven wij gegevens over uw kind aan zorgverleners wanneer dit nodig is. Ook wanneer andere bedrijven werk verrichten voor de school, ontvangen zij gegevens van uw kind. Denk daarbij b.v. aan de leveranciers van digitale leermiddelen en het bedrijf dat de administratie voor de school doet. Met deze bedrijven maakt de school wel altijd duidelijke afspraken,  zodat de gegevens ook daar goed beschermd zijn.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
De school bewaart persoonsgegevens van uw kind, op servers en op papier,  niet langer dan nodig is. De school kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden bewaard. De meeste informatie wordt uiterlijk 2 jaar nadat uw kind van school is gegaan volledig verwijderd. Uitzonderlijk is het nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat de wet dit verplicht.

Welke rechten heeft u? 
U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door de school worden gebruikt. Ook kunt U de school vragen gegevens aan te passen of te wissen wanneer u vindt dat de informatie niet klopt of onvolledig is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan.

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die u ooit zelf aan de school hebt gegeven, mee te nemen. De school geeft, wanneer u daarom vraagt, de gegevens altijd in een makkelijk mee te nemen vorm aan u mee of stuurt deze op uw verzoek naar een derde partij. Vindt u dat de school niet zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van uw kind? Neem dan eerst contact op met de school om dat te bespreken. Helpt dit niet en heeft u een klacht? Dan kunt u deze indienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens via een contactformulier op de website van deze organisatie (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De autoriteit kan dan besluiten om een onderzoek te starten.

07 Klachtenregeling

08 Onderwijsinspectie

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
Vragen over het onderwijs:
0800 8051 (gratis)
 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspectie:
0900 111 3 111 (lokaal tarief).

09 Sponsoring

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat wij regelmatig tegen de grenzen van onze budgetten aanlopen terwijl er nog legio wensen zijn. Sponsoring biedt daarbij uitkomst. Het door het Ministerie opgestelde convenant dienst als leidraad.

10 Ouderbijdrage

Een vorm van sponsoring is de vrijwillige ouderbijdrage. Op al onze basisscholen ligt die beduidend onder het landelijk gemiddelde. De bestemming van dit geld wordt in samenspraak met de MedezeggenschapsRaad en de OuderVereniging van de school vastgesteld. De toelating van een leerling is niet afhankelijk van de vrijwillige bijdrage.

11 Kunst & cultuur op school

Creativiteit is van groot belang is voor onze kenniseconomie. Cultuureducatie biedt kinderen de mogelijkheid om competenties te ontwikkelen zoals het creatief vermogen, welke bij andere vakken niet aan bod komt. Door de kinderen kennis te laten nemen van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doen zij mee aan de samenleving en ontwikkelen zij begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert de kinderen bovendien om andere 'talen te spreken', waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn. Kinderen die rekenen lastig vinden, kunnen prima uit de voeten met muziek.

De doelstelling van onze scholen is onder meer om onze kinderen te stimuleren om zichzelf als individu te ontplooien. Wij zetten hierbij graag cultuuronderwijs in (als doel en middel), waardoor zij leren hun eigen omgeving vorm te geven en de waarden van kunst en cultuur te (er)kennen. Kunst & Cultuur maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Leerlingen leren door het werken met cultuur beter kijken en beter vragen stellen. Daarom bieden de scholen van Meerderweert een doordacht aanbod met cultuureducatie aan onze leerlingen: muziek, dans, drama, literatuur, beeldend, erfgoed.

Meerderweer  icons pijl