Juf en kinderen plantjes

PASSEND ONDERWIJS

Het gaat om wat een leerling nodig heeft, om zijn onderwijs- en zorgbehoeften ...

Alle scholen binnen Meerderweert werken met Handelings Gericht Werken (HGW).  Dat betekent dat de leraren planmatig en doelgericht handelen in hun onderwijsaanbod. We werken doelgericht aan de ontwikkeling van leerlingen met vooraf gestelde doelen en gericht op wat de leerling nodig heeft om dat doel te halen. De leerling staat centraal, waarbij afstemming en wisselwerking met de omgeving  plaatsvindt. (school/groep, leraar, ouders, buurt). Positieve aspecten van de leerling en omgeving worden benut in een systematische aanpak. Wat kan een leerling (wel) al om van daaruit het volgende doel te stellen.

Er is samenwerking met ketenpartners zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, de Mutsaersstichting, enz.  Er is voor scholen ook ondersteuning mogelijk vanuit de diverse expertisecentra. Dit wordt gedaan door ambulant begeleiders, die de leraren adviseren en ook met kinderen werken. Ze zijn tevens gesprekspartner voor de ouders. De zorgstructuur binnen de scholen van Meerderweert  is overal hetzelfde. Elke school heeft een intern begeleider die leerlingen met speciale onderwijsbehoeften doelgericht volgt.  Aan de hand van de niveaus van ondersteuning volgt een plan van aanpak. Dit gebeurt volgens het handelingsgericht en oplossingsgericht denken en doelgericht werken.

Er zijn vijf fasen in de handelingsgerichte diagnostiek, te weten:

  • Intake, afstemming en informatie verzamelen (zorgbehoefte en wat gaat goed)
  • Strategie, wat weten we al, wat moeten we weten, waarom moeten we dat weten?
  • Onderzoeksfase, vraaggericht onderzoek op maat (wie kan wat aanleveren)
  • Indiceringsfase, beantwoording vragen, factoren beschrijven, welke hulp is nodig
  • Adviesfase, terugkoppeling naar school, ouders en leerling: herkenning en haalbaar.

Vroeg signaleren, snel handelen, ouders erbij betrekken, het eigen oplossingsvermogen centraal stellen zijn de uitganspunten binnen de ondersteuningsstructuur van de scholen. Het is steeds van belang te denken in doelen en wat daarvoor nodig is om die te behalen. Binnen Meerderweert is een bovenschools Intern Ondersteunings Team (IOT) werkzaam. In dit team zit een orthopedagoog en een zeer ervaren intern begeleider. Dit team is op afroep beschikbaar voor de scholen om mee te denken met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders. Als de ondersteuningsbehoefte van het kind dusdanig is dat de school haar grenzen van begeleiding heeft bereikt dan wordt gekeken naar andere mogelijkheden van onderwijs, zoals Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs.

De toelaatbaarheid tot een van deze scholen wordt bepaald door het Loket Passend Onderwijs. Dit loket bepaalt of de school voldoende inzet heeft gepleegd en of het kind beter op zijn/haar plek is in het speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring geldt voor 1 of 2 jaar. Dan wordt opnieuw bekeken of het kind mogelijk terug kan naar het regulier onderwijs.

Het gaat altijd om deze leerling op deze school in deze groep, bij deze leraar, van deze ouders, in deze buurt.' Kinderen hebben soms, teneinde gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs' (Diekstra, 2003).