Financiėn

Rapport toereikendheid en doelmatigheid; De staat van het onderwijs; Voorjaarsnota


Rapport toereikendheid en doelmatigheid verschenen 
 

Het onderzoek van bureau McKinsey & Company naar de toereikendheid van de bekostiging en de doelmatigheid van de bestedingen in het primair en voortgezet onderwijs is afgerond. Het rapport met als titel 'Een verstevigd fundament voor iedereen' is op 22 april 2020 door minister Slob naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Het rapport laat zien dat structurele investeringen in het onderwijs nodig zijn. De bekostiging die scholen ontvangen is slechts toereikend om het oordeel 'voldoende' te krijgen van de Inspectie van het Onderwijs. De ambities binnen het onderwijs en de verwachtingen van de maatschappij zijn echter hoger dan dit minimumniveau. Met de huidige bekostiging lijkt dat hogere niveau niet realistisch. Daarnaast moet de overheid investeren om uitdagingen als het lerarentekort, de veranderende leerlingpopulatie en de onderinvestering in de onderwijshuisvesting het hoofd te bieden. 
In het rapport wordt voorts onder meer het volgende geconcludeerd: 

  • De overheidsuitgaven in het primair onderwijs liggen relatief laag ten opzichte van andere OESO-landen en liggen onder het OESO-gemiddelde; 

  • De uitgaven aan het voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen 10 jaar met 2 procent afgenomen; 

  • De rijksoverheid investeert in 2019 € 1,8 miljard per jaar meer in het funderend onderwijs dan in 2009 (gecorrigeerd voor inflatie). Dit bedrag wordt echter volledig tenietgedaan door de afname van € 1,9 miljard per jaar in uitgaven van andere overheden. Met name gemeenten geven minder uit aan bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, voor- en vroegschoolse educatie, gesubsidieerde banen en onderwijsbegeleiding; 

  • Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke en politieke verwachtingen wel flink toegenomen. Dit wordt zichtbaar in 4.400 Kamerbrieven met 300 additionele en uiteenlopende opgaven; 

  • De kwaliteit van het onderwijs staat (op de lange termijn) onder druk; 

Om het tij te keren zijn investeringen nodig. Opgeteld rekent McKinsey met een additionele en structurele investering die kan oplopen tot € 1,5 miljard per jaar. 

Bron: Infinite 13 mei 2020

 De Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd 

De Staat van het Onderwijs 2020 is op 22 april 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs 'De Staat', zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. De inspectie brengt in dit jaarlijkse rapport feiten en cijfers bijeen, toont meerjarige ontwikkelingen en resultaten, en signaleert verbanden en oorzaken. 
Enkele conclusies uit het rapport zijn: 

  • Goede onderwijsbesturen focussen op het beter maken van het onderwijs. Ze stellen gerichte doelen en hebben ambitie. Zij hebben een duidelijke visie, voor de korte en de lange termijn, bestaande uit een identiteit, stabiliteit en gezamenlijkheid. Goede besturen kennen hun scholen, hun leerlingen/studenten en hun personeel. 

  • Niet goed functionerende besturen blijven vaak in gebreke op meerdere onderdelen. Ze stellen geen duidelijke doelen, wisselen snel in doelen, hebben weinig ambities, pakken niet door, hebben slechte informatie, vinden onderwijs minder belangrijk dan de secundaire taakvelden, gaan tegenspraak uit de weg (ook van de RvT), zijn niet of juist te veel extern gericht, hebben weinig oog voor de organisatie en dragen negatief bij aan het vertrouwen en de veiligheid in de organisatie. Veel van deze besturen voldoen ook niet aan de Code Goed Bestuur. 

Bron: Infinite 13 mei 2020
 Voorjaarsnota: hogere indexatie, minder geld voor lerarentekort

Uit de voorjaarsnota blijkt dat de indexatie van de personele bekostiging voor 2020 iets hoger is dan het eerder afgegeven percentage op basis waarvan de cao is afgesloten. Het kabinet reserveert daarnaast extra geld om de bijgestelde leerlingenprognose te dekken. Het kabinet zegt echter maar een klein deel toe van het geld dat nodig lijkt voor de aanpak van het lerarentekort. De voorjaarsnota is eind april naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder