Financien

Evaluatie onderwijsachterstandsbeleid; Reactie PO-Raad op grief ministers over vermogenspositie; Kabinet investeert extra in het funderend onderwijs.

Evaluatie onderwijsachterstandsbeleid

Het ministerie van Onderwijs verstrekt zowel aan bepaalde gemeenten als aan bepaalde schoolbesturen geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Er wordt een intensief programma opgezet om de inzet van deze middelen te evalueren. Het programma voor monitoring en evaluatie bestaat uit acht onderdelen. Eén van de onderdelen richt zich op evalueren van de CBS-indicator, waarop de verdeling van de middelen aan scholen sinds 1 augustus 2019 gebaseerd is.
Een ander deelprogramma heeft als doel een uitgebreid kennisdelingsprogramma op te zetten. Er is al veel bekend over hoe achterstanden in de basisschool kunnen worden bestreden, maar niet alle scholen voeren gericht beleid. In sommige gevallen zijn zij zich ook niet bewust van de extra middelen, waardoor gericht beleid dan ook ontbreekt. De monitoring van het gemeentelijk beleid richt zich onder meer op de kwaliteit van de voorschoolse educatie en het effect van de urenuitbreiding van 10 naar 16 uur.


Bron: Infinite
16 oktober 2019


Reactie PO-Raad op brief ministers over vermogenspositie

In de rubriek Algemeen is de brief van de onderwijsministers over de vermogensposities van de onderwijsinstellingen besproken. De PO-Raad heeft een reactie op deze brief gegeven. Hierin is onder meer te lezen dat in de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 21 november een voorstel voorligt om te starten met de bouw van benchmarks voor schoolbesturen, die ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen van te hoge reserves. Deze benchmarks moeten ervoor zorgen dat een schoolbestuur zich - onder meer voor wat betreft reserves en vermogenspositie - kan vergelijken met andere schoolbesturen en hieruit lessen kan trekken.


Bron: Infinite
16 oktober 2019


Kabinet investeert extra in het funderend onderwijs

AOb/FNV, AVS, FvOv, CNV Onderwijs, PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW hebben afspraken gemaakt over een extra investering in het funderend onderwijs. De afspraken en de inzet van de middelen richten zich op het aanpakken van het lerarentekort. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Voor 2020 en 2021 hebben genoemde partijen afspraken gemaakt om meer mensen op te leiden en te behouden voor het funderend onderwijs en te zorgen dat leraren zich ontwikkelen en goed begeleid worden. De totale investering in het funderend onderwijs bedraagt € 460 miljoen.
Het plan bevat de volgende elementen:
  • Voor investeringen in het primair en voortgezet onderwijs komt er € 300 miljoen extra beschikbaar in 2019. Via een bedrag per leerling wordt er voor zowel po als vo € 150 miljoen beschikbaar gesteld. De besteding van het geld in het primair onderwijs wordt meegenomen in de gesprekken tussen de sociale partners over de arbeidsvoorwaarden in de lopende cao-onderhandelingen. In het voortgezet onderwijs is het de bedoeling dat dit geld de komende twee jaren wordt uitgegeven ter verlichting van het lerarentekort en de werkdruk.
  • Het kabinet zorgt ervoor dat € 97 miljoen van de werkdrukmiddelen uit het Regeerakkoord versneld beschikbaar komt voor scholen in het primair onderwijs. Dit bedrag is voor de aanpak van werkdruk. De keuze voor de inzet van deze middelen vindt op schoolniveau plaats.
  • Er komt € 16,5 miljoen beschikbaar om de salarissen van docenten die lesgeven in de diplomagerichte stroom van het voortgezet speciaal onderwijs te verhogen.
  • Het budget voor de regeling zij-instroom (voor po, vo en mbo) wordt opgehoogd met € 14,2 miljoen in 2019.
  • Er wordt € 10,6 miljoen geïnvesteerd in samen opleiden.
  • Er wordt de komende twee jaar € 21,2 miljoen vrijgemaakt voor individuele scholingsrechten in het primair onderwijs. Zo is het ook in het voortgezet onderwijs geregeld.
De bedragen die op 2019 betrekking hebben zullen in december 2019 aan de schoolbesturen worden uitbetaald. In de brief van de minister over dit onderwerp wordt geconstateerd dat dit betekent dat de reserves van de onderwijsbesturen ultimo 2019 zullen stijgen.

Bron: Infinite
5 november 2019