Personeel

Over aangepaste beleidsdocumenten; Pabostudenten voor de klas; Lerarenbeurs; Formatie 2019-2020; Dank aan gepensioneerden.

Beleidsdocumenten

De GMR heeft instemming verleend op de aangepaste beleidsdocumenten boventalligheid en mobiliteit. Deze documenten zijn te lezen op de website (www.meerderweert.nl, kopje medewerkers, docutainer, doorstroom).

Pabostudenten voor de klas

Om het lerarentekort te beperken zijn de nodige maatregelen genomen. Zo halveert het kabinet het collegegeld voor studenten die in het schooljaar 2018/2019 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het hbo of wo beginnen. Ook krijgen studenten aan een lerarenopleiding een extra jaar korting op het collegegeld.
In een brief aan de Tweede Kamer van augustus 2018, informeerden de ministers van OCW en van Basis- en Voortgezet onderwijs over de extra acties die genomen worden om het lerarentekort in het primair- en voortgezet onderwijs terug te dringen. Een van de acties betreft pabostudenten voor de klas.

Het kabinet biedt studenten de mogelijkheid om tijdens hun pabo-opleiding al als leraar te gaan werken. Dat kan op jaarbasis zo'n 200 fte extra opleveren. Voor schoolbesturen is dat interessant omdat de studenten al theorie- en praktijkervaring hebben gericht op het onderwijs, voordat ze voor de klas komen. Voor studenten is deze optie interessant omdat zij eerder geld kunnen verdienen in hun toekomstige beroep dan in de huidige situatie.
Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken worden er een aantal voorwaarden gesteld:
 • De (voltijd of deeltijd) pabostudent heeft al een hbo- of wo-opleiding afgerond.
 • De student moet studeren aan een pabo die deze mogelijkheid biedt.
 • De student moet een aanstelling krijgen bij het schoolbestuur.
 • De opleidingsonderdelen en stage(s) tonen aan dat de student 'beroepstakenbekwaam' is. En de rekentoets 'wiscat-pabo' moet met succes zijn afgerond (mijlpalen).
 • Er wordt een tripartiete scholings- en begeleidingsovereenkomst afgesloten tussen de student, het schoolbestuur waar de student in dienst treedt en de lerarenopleiding.
 • De student kan voor maximaal twee jaar als leraar worden aangesteld en moet in die tijd de pabo-opleiding afronden.
Helaas is er (nog) geen subsidie beschikbaar voor dit traject.

Verschil met zij-instromers
Zij-instromers zijn mensen met een hbo of universitaire opleiding die vanuit een andere sector of een ander beroep starten in het onderwijs. Zij volgen op basis van een positief afgelegd geschiktheidsonderzoek een leer-werktraject. Ook zij werken op basis van een overeenkomst tussen de zij-instromer, het schoolbestuur en de lerarenopleiding. Voor hen is echter wel een subsidie beschikbaar van € 20.000,-.
Het aantal zij-instromers neemt toe, maar deze aantallen zijn nog relatief klein gelet op de toenemende tekorten in het primair onderwijs. Ook zijn veel besturen huiverig om zij-instromers direct zelfstandig voor de klas te zetten, terwijl pabostudenten al praktijkervaring hebben. Daarnaast is een groeiend aantal studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding aan de pabo zichtbaar. Zo zijn er in 2017 829 deeltijders met minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding gestart tegenover 60 zij-instromers.

Betekenis voor de praktijk
Een tekort aan leraren? Dan is er de mogelijkheid om een pabostudent in te zetten. Let wel: deze pabostudent moet reeds over een hbo- of wo-diploma beschikken. Enkel in dat geval mogen zij zelfstandig voor de klas.
'Gewone' pabostudenten mogen enkel onder supervisie van het bevoegd gezag lesgeven op een basisschool. De verantwoordelijke leraar, die bevoegd is, blijft dan eindverantwoordelijk voor de klas.

Bron: IJk

Aanvraagperiode lerarenbeurs

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren weer een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs kan worden aangevraagd voor een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.
Het doel van de lerarenbeurs is om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren en het opleidings- en kwalificatieniveau te verhogen. Er kan daarom een vergoeding worden verkregen voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kunnen werkgevers subsidie krijgen om de werknemer studieverlof te geven en bijvoorbeeld een vervanger te bekostigen.

Voorwaarden voor een lerarenbeurs
DUO heeft een handig hulpmiddel waarbij snel kan worden bekeken of er recht is op een lerarenbeurs. Om voor de lerarenbeurs in aanmerking te komen moet een leraar namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • De leraar heeft een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo.
 • De onderwijsinstelling waar de leraar in loondienst werkt op het moment van de subsidieaanvraag (of de 12 maanden daarvoor) wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Economische Zaken.
 • De leraar geeft les voor minimaal 20% van de werktijd (inclusief voorbereiding en nakijkwerk). Een intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider met een onderwijsbevoegdheid kan ook een lerarenbeurs aanvragen. Voor hen geldt de verplichting om voor de klas te staan niet.
 • De leraar volgt een bachelor-, master- of post-initiële masteropleiding. Of deze volgt een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.
 • De leraar volgt de opleiding in Nederland, in de EU, in Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten. De opleiding moet erkend of geaccrediteerd zijn.
 • Er is voor dezelfde opleiding niet eerder een tegemoetkoming leraren, tegemoetkoming onderwijsmasters, levenlanglerenkrediet (LLLK) of studiefinanciering ontvangen.
Aanvragen
De aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Per onderwijssector worden de aanvragen toegekend, op volgorde van binnenkomst. Leraren die een nieuwe lerarenbeurs aanvragen voor het tweede of derde jaar van hun studie, krijgen voorrang. De lerarenbeurs wordt telkens voor de duur van één jaar toegekend met een maximum van drie jaar.
Gift of terugbetalen
Indien leraren geen 15 studiepunten behalen, moeten zij de lerarenbeurs terugbetalen. Zij zijn dan verplicht om dit zo spoedig mogelijk na afloop van het studiejaar waarvoor de subsidie is verleend, aan DUO te melden.

Bron: IJk

Formatie 2019-2020
 
Informatie volgt, zodra ronde afgelopen is.


Gepensioneerden bedankt

Ook dit schooljaar was het geregeld weer een enorme uitdaging om vervangingen gerealiseerd te krijgen. Een hele grote MERCI voor onze gepensioneerde medewerkers, die bereid zijn ons uit de brand te helpen als het nodig is. Zonder hen hadden we al heel wat klassen naar huis moeten sturen. Gepensioneerden, bedankt en mogen we ook volgend schooljaar weer een beroep op jullie doen????