Financien

Over reserves, doelmatigheid en verantwoording; Fusiecompensatieregeling verlengd; Handreiking btw; Reserves samenwerkingsverbanden groeien.

Kamer spreekt vooral over reserves, doelmatigheid en verantwoording, minister zegt onderzoek toe naar toereikendheid en doelmatigheid

Minister Slob heeft bij de behandeling van de begroting van OCW in de Tweede Kamer toegezegd dat er een onderzoek komt naar de toereikendheid en doelmatigheid van de bekostiging en de uitgaven in het po en vo. De minister heeft in het debat opnieuw gesteld dat hij een grotere transparantie wenst over de financiŽle gegevens van onderwijsorganisaties.
De Kamer stond ook stil bij de reserves van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze stijgen jaar op jaar. Een ongewenste ontwikkeling naar de mening van de Kamer. De minister zal later dit jaar, bij de publicatie van de FinanciŽle staat van het onderwijs 2017, hier op terugkomen.
De Volkskrant begeleidde het Kamerdebat met een interessant artikel over het project 'Geldstromen door de school'. Daarin komen ook Reinier Goedhart, beleidsadviseur financiŽn van de PO-Raad, en een schoolbestuurder uit Leusden aan het woord.
Op 6 november jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister opdraagt te onderzoeken in welke mate de Prestatiebox kan worden aangewend voor het verhogen van de lerarensalarissen. Ook heeft de Kamer via een motie de minister opgedragen de mogelijkheden te bekijken om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs rechtstreeks te financieren, buiten schoolbesturen om.
Leest het verslag van het Kamerdebat
Lees het artikel in De Volkskrant.

Bron: Infinite
8 november 2018


Fusiecompensatieregeling verlengd tot 2027

De huidige verruimde fusiecompensatieregeling voor het primair onderwijs loopt tot 2025. Daardoor zouden fusies na 2019 minder compensatie ontvangen dan de huidige zes jaar. Aangezien de leerlingendaling in het primair onderwijs langer duurt dan verwacht, wordt de huidige fusiecompensatieregeling met twee jaar verlengd, tot 2027. Door de verlenging krijgen de scholen die op 1 augustus 2020 en op 1 augustus 2021 fuseren, nog zes jaar volledige compensatie. Scholen die op 1 augustus 2022 fuseren, krijgen nog vijf jaar volledige compensatie. De scholen die in het jaar daarna fuseren nog vier jaar volledig, enzovoort. Na 2027 ontvangen de scholen compensatie volgens de oude regeling, omdat de leerlingendaling in het primair onderwijs volgens de minister dan voorbij is. De middelen die schoolbesturen daarmee ontvangen, kunnen zij gebruiken om in de periode van leerlingendaling te zorgen voor een herschikking van het onderwijsaanbod. De aanvullende middelen worden tijdelijk verstrekt omdat de gevolgen van de leerlingendaling ook tijdelijk tot extra kosten leiden.
lees meer

Bron: Infinite
8 november 2018


Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang gepubliceerd. De handreiking wordt gezien als een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit ťťn organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze Handreiking worden geschetst, onder voorwaarden, een fiscale eenheid voor de btw vormen.
Lees een bericht van PACT voor Kindcentra over dit onderwerp
Bron: Infinite
8 november 2018


Reserves samenwerkingsverbanden groeien harder dan gepland

Vooruitlopend op de publicatie van de FinanciŽle staat van het onderwijs 2017 door de Onderwijsinspectie heeft de Algemene Onderwijsbond zelf al een analyse gemaakt van de exploitatie van de samenwerkingsverbanden po en vo in 2017. Tweede derde van de verbanden heeft in 2017 geld overgehouden. Een derde heeft dus meer uitgegeven dan er binnenkwam. De positieve resultaten van samenwerkingsverbanden die geld overhielden varieerden van € 12.000 tot € 2,2 miljoen.
De begrotingen van de samenwerkingsverbanden lieten over 2017 gezamenlijk een gepland overschot van € 4 miljoen. Dit is € 32 miljoen geworden.† †
lees meer

Bron: Infinite
8 november 2018