Personeel

Stijging dekkingsgraad pensioenfonds ABP; AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog; Meer geld voor zijinstromers; Uitnodigingen en evaluatierapportages ArboNed; Huidige subsidieregelingen.

Stijging dekkingsgraad pensioenfonds ABP

Het pensioenfonds ABP heeft ook in het derde kwartaal hun dekkingsgraden zien stijgen na goede rendementen op hun vermogen. De dekkingsgraad nam 1,8%-punt toe ten opzichte van eind tweede kwartaal en komt daarmee op 105,9%.

Beleidsdekkingsgraad
Nog belangrijker is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad gemeten over de laatste 12 maanden. Het geeft aan of er voldoende financiŽle buffers zijn om aan alle toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad mag niet meer dan 5 jaar onder 104,2% staan. Is dit wel het geval dan moeten de pensioenen verlaagd worden. Eind september 2018 stond de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds eind 2014 op 104,7%. Er is dus nog steeds sprake van een tekort om de pensioenen (gedeeltelijk) te indexeren aangezien hiervoor minimaal een beleidsdekkingsgraad van 110% benodigd is.

Oorzaak stijging
Het vermogen van ABP is in het derde kwartaal 2018 met 4,7 miljard euro gestegen naar 419 miljard euro. De verplichtingen blijven gelijk aan het tweede kwartaal 2017 en staan op 396 miljard euro.
Uitleg voorzitter
De voorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool, is blij met de stijgende lijn. Echter de pensioenen lopen nog steeds uit de pas met het verbeterde economisch klimaat. En door de huidige regelgeving is de kans zeer klein dat de pensioenen de komende jaren verhoogd kunnen worden. Zij ziet voor de toekomst dan ook een noodzaak tot verandering van het gehele pensioenstelsel zodat de pensioenen wťl verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en kunnen worden verlaagd als het tegenzit.
Meer informatie over de financiŽle situatie leest u op de site van het ABP.

Bron: Driessen HRM/IJK


AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Eventuele verhoging wordt vijf jaar van tevoren aangekondigd. Indien nodig geeft dit mensen de tijd om bijvoorbeeld extra te sparen voor hun (aanvullend) pensioen.
De levensverwachting stijgt weliswaar enigszins in 2024, maar niet zoveel dat de AOW-leeftijd moet worden aangepast. Afgelopen jaren werd de AOW-leeftijd in 2022 en 2023 ook vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. De levensverwachting blijft op langere termijn wel stijgen, maar de stijging verloopt niet gelijkmatig.
De AOW-leeftijd is nu 66 jaar, volgend jaar 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW stapsgewijs omhoog. Het kabinet Rutte-I heeft dat in 2012 besloten om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Bron: Rijksoverheid


Meer geld voor zijinstromers

Minister Slob en minister Van Engelshoven spraken op 11 oktober jl. tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer onder meer over de aanpak van het lerarentekort in de regio's en over de grote belangstelling voor de Regeling zijinstroom. Dit jaar zijn veel meer aanvragen gedaan voor het zijinstroomtraject dan verwacht. Vooral in het primair en het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal aanvragen sterk gestegen. De ministers kondigden aan dat in 2018 €4 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor zijinstroom in het primair onderwijs en €1,8 miljoen extra voor zijinstroom in het mbo. Ook in 2019 wordt extra geld uitgetrokken voor zijinstromers.
Kwaliteit zijinstromers
Ook de kwaliteit van instroomtrajecten is besproken. Zijinstromers kunnen direct voor de klas. De bewindslieden vinden het belangrijk dat de kwaliteit van deze instromers geborgd wordt. Dit gebeurt onder meer doordat zijinstromers al een diploma moeten hebben op hbo-niveau. Ook moeten ze een geschiktheidsonderzoek doorlopen, waarin wordt beoordeeld of zij direct voor de klas kunnen. Op dit moment hebben de ministers nog geen signalen ontvangen, waaruit blijkt dat de kwaliteit van trajecten als het zijinstroomtraject onvoldoende is. Zij vinden dit echter wel iets om continu in de gaten te houden.

Aanpak in de regio
Omdat de arbeidsmarkt in het onderwijs verschilt per regio en regio's onderling sterk kunnen verschillen, willen de ministers een regionale aanpak van het lerarentekort ondersteunen. Het ministerie van OCW zal daarom financiŽle ondersteuning bieden aan plannen van partijen in een regio om het lerarentekort terug te dringen. In eerste instantie ligt het accent op de vier grootste gemeenten in Nederland (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Ook andere regio's kunnen aanspraak maken op financiŽle ondersteuning.
Landelijke tafel
Om de samenwerking tussen regio's te bevorderen en belemmeringen waar regio's tegenaan lopen waar mogelijk weg te nemen, wordt tevens een landelijke tafel ingericht. Deze tafel is bedoeld om praktische vragen te delen, waarop binnen de regio geen antwoord gegeven kan worden. Denk daarbij aan vragen over (het aanpassen van) wettelijke kaders. Bij dit overleg kunnen partijen aansluiten die een rol kunnen spelen bij het oplossen van de vraagstukken, zoals sector- en vakorganisaties, gemeenten, UWV en bedrijven.

Bron: Rijksoverheid


Uitnodigingen en evaluatierapportages ArboNed

Met ingang van 1 januari 2019 verstuurt ArboNed uitnodigingen en evaluatierapportages alleen nog per
e-mail. ArboNed heeft hiervoor gekozen aangezien een grote hoeveelheid verstuurde brieven niet tijdig of niet bij de betreffende medewerker aankomt. Geef daarom wijzigingen van privť e-mailadressen tijdig aan ons door (psa@meerderweert.nl).


Huidige subsidieregelingen

Meer informatie over de huidige subsidieregelingen leest u via:

Subsidieregeling lerarenbeurs bewegingsonderwijs
Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp