Financien

Wat is er veranderd in het po per 1 augustus; Actualisatie bestuursakkoord po; Kwart miljard extra voor kinderopvang; ABP schat stijging pensioenpremie 2019 op 2,2% punt; Inzicht in effecten nieuwe verdeling gelden onderwijsachterstanden.

Wat is er veranderd per 1 augustus voor het primair onderwijs?

Salarisverhoging en ziektevervanging, keten-ID, Variawet passend onderwijs, experiment mengen verschillende schooltypes, afschaffen fusietoets, Goed worden Goed blijven en de Nieuwkomerssubsidie. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.
lees meer


Bron: PO-Raad
28 augustus 2018


Actualisatie bestuursakkoord po

In 2014 hebben het ministerie van OCW en de PO-Raad het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs gesloten, met doelstellingen voor de ontwikkeling van het primair onderwijs tot 2020. In 2017 vond een tussenevaluatie plaats. De actualisatie is hierop gebaseerd. De meeste doelstellingen voor de sector die in 2014 zijn vastgesteld zijn nog steeds relevant en blijven gehandhaafd, zoals ook in het regeerakkoord is afgesproken. Op een aantal doelen blijkt echter onvoldoende voortgang en is het nodig om bij te sturen met aanvullende acties. Ook is een aantal indicatoren niet langer hanteerbaar, bijvoorbeeld omdat data niet langer beschikbaar zijn. Ten slotte zijn sommige afspraken inmiddels uitgevoerd en afgerond. Het nu gepubliceerde document bevat een samenvatting van de stand van zaken en bevat de actualisaties die OCW en de PO-Raad zijn overeengekomen.
lees meer


Bron: Infinite
20 juni 2018


Kwart miljard extra voor kinderopvang

De kinderopvangtoeslag, de kinderbijslag en het kind gebonden budget gaan per 1 januari 2019 omhoog. De kinderopvangtoeslag gaat voor gezinnen met anderhalf modaal inkomen van 77% naar 80%. Met de verhoging van de kinderopvangtoeslag is € 250 miljoen gemoeid. Ook voor verbetering van de kwaliteit in de kinderopvang wordt geld uitgetrokken. De maximum-uurprijs voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaat omhoog. In 2019 gaat er ook € 250 miljoen extra naar de kinderbijslag en € 500 miljoen naar het kind gebonden budget, een aanvulling op de kinderbijslag voor gezinnen met een laag inkomen.
lees meer

Bron: Infinite
20 juni 2018


ABP schat stijging pensioenpremie 2019 op 2,2% punt

Het ABP heeft een voorlopige inschatting gepubliceerd van de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019. Deze komt uit op 25,1%. De premie voor 2018 bedraagt 22,9%. De premie stijgt volgens deze schatting dus met 2,2%-punt. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. Het gaat hier om schattingen op basis van de huidige inzichten. In november maakt ABP de definitieve premie bekend. De verhoging van de premie in 2019 is deels de laatste stap op weg naar een structureel hogere premie die is ingezet in 2017. Andere belangrijke redenen voor de premiestijging zijn de actualisatie van de actuariële uitgangspunten en de in 2017 afgesproken aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2019. De stijging van de premie heeft zowel eenmalige als structurele elementen. Circa 70% van de stijging van 2,2%-punt van de premie voor 2019 is structureel, circa 30% is eenmalig.
lees meer


Bron: Infinite
11 juli 2018


Inzicht in effecten nieuwe verdeling gelden onderwijsachterstanden
 
De PO-Raad heeft op basis van gegevens van OCW een tool ontwikkeld waarmee schoolbesturen het financiële effect van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid kunnen bepalen. Dit overzicht geeft voor het schooljaar 2019-2020 inzicht in de financiële effecten van de nieuwe gewichtenregeling, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau (BRIN).Het ministerie van OCW heeft toegezegd een notitie te zullen schrijven waarin zowel de nieuwe regeling volledig wordt toegelicht als de oorzaken van verschillen ten opzichte van de oude onderwijsachterstandsbudgetten. In september 2018 zullen enkele voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd door de PO-Raad met medewerking van OCW.
Lees meer


Bron: Infinite
11 juli 2018