Personeel

Tekort vervangers; Uitzondering ketenbepaling van toepassing in schooljaar 2018-2019; Lerarenregister uitgesteld; CAO PO 2018-2019.

Tekort vervangers

Het tekort aan vervangers wordt steeds nijpender. We zijn dringend op zoek naar: startende leerkrachten, ervaren leerkrachten, zeer ervaren leerkrachten of herintreders. Ken je in je omgeving iemand die aan één van deze criteria voldoet en die op zoek is naar een mooie nieuwe uitdaging, laat diegene dan contact opnemen met Anouk Smits (e-mail: a.smits@meerderweert.nl). We kunnen dan in overleg bekijken welke mogelijkheden er over en weer zijn en of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Bij een 'match' kun je als 'aandrager' een leuk presentje tegemoetzien.


Uitzondering ketenbepaling van toepassing in schooljaar 2018-2019

Scholen in het bijzonder primair onderwijs kunnen in schooljaar 2018-2019 al gebruikmaken van de ruimere uitzondering op de ketenbepaling bij vervanging wegens ziekte van leerkrachten. Hiermee krijgen scholen meer ruimte om de vervanging van zieke leerkrachten te organiseren. Afgelopen twee schooljaren gold er een uitzondering van de ketenbepaling in de maanden januari, februari en maart. Met ingang van schooljaar 2018-2019 geldt de uitzondering voor het hele jaar.

Toestemming van de minister
Met ingang van 1 januari 2020 komt er voor het primair onderwijs een wettelijke uitzondering op de ketenbepaling voor contracten die worden afgesloten in verband met de vervanging van een zieke leerkracht. Deze wijziging is onderdeel van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Hierover heeft onlangs een internetconsultatie plaatsgevonden. Vooruitlopend op deze wet hebben werkgevers en werknemers in het primair onderwijs het verzoek bij Minister Koolmees ingediend om de ketenbepaling in deze situatie al bij de CAO PO 2018 buiten werking te stellen. Dit verzoek is positief beoordeeld. Daarmee kunnen scholen in schooljaar 2018-2019 al gebruik maken van deze uitzondering.

Wat betekent de uitzondering voor de praktijk?
Voor de praktijk betekent deze uitzondering dat contracten die worden aangegaan in verband met vervanging van een zieke leerkracht niet meetellen in de ketenbepaling. Het aantal contracten dat kan worden aangegaan is onbeperkt. Er geldt wel een maximale periode van 36 maanden. De uitzondering op de ketenbepaling is uitsluitend van toepassing op contracten die zijn aangegaan wegens vervanging van een zieke medewerker. Contracten die op een andere grond dan vervanging wegens ziekte worden overeengekomen tellen wel mee in de ketenbepaling.

Bron: Driessen HRM


Lerarenregister uitgesteld

Minister Arie Slob heeft besloten om het verplichte lerarenregister uit te stellen. Dit heeft hij per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het lerarenregister wordt uitgesteld omdat er te weinig draagvlak is onder leraren.
Wat betekent dit voor de praktijk?
Eigenlijk zouden leraren in het po, vo en mbo vanaf komend schooljaar hun diploma's en bijscholing moeten bijhouden in het register om te laten zien dat ze voldoen aan de eisen voor het beroep leraar. Als gevolg van deze wijziging zijn leraren nog niet verplicht om het register bij te houden. Het lerarenregister is onderdeel van de Wet beroep leraar. De wet zelf blijft wel overeind. Volgens de minister is het Lerarenregister te veel een doel op zich geworden. Het vrijwillige register, dat ook al bestond voordat de Wet beroep leraar was ingevoerd, blijft beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen. Het ministerie verlangt nog steeds van schoolbesturen dat zij de basisgegevens van leraren bij DUO aanleveren voor 1 augustus 2018. Dit is dus inclusief de benoemingsgronden. Dit bijt overigens niet met de AVG omdat er een wettelijke grondslag voor de aanlevering is.

Verdere professionalisering van de beroepsgroep
Het Lerarenregister had als doel om de beroepsgroep te versterken. Volgens minister Slob hebben de inspanningen afgelopen jaren onvoldoende opgeleverd. Om te bepalen wat er nodig is om tot een stevige en professionele beroepsgroep te komen gaat minister Alexander Rinnooy Kan in gesprek met lerarenorganisaties en leraren. Naar verwachting zal er rond de herfst een rapportage verschijnen over de verdere professionalisering van de beroepsgroep.

Bron: Driessen HRM


CAO PO 2018-2019

De teksten voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn gereed. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en vakbonden op 6 juni sloten. De betrokken medewerkers van de sociale partners hebben de afgelopen periode hard gewerkt, zodat de teksten nu beschikbaar zijn.
De afspraken uit de CAO PO 2018-2019 gelden vanaf 1 augustus. De cao loopt tot 1 maart 2019.
Alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, krijgen volgens de cao op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5%. Daarnaast krijgen leraren per 1 september een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Een deel van de leraren krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een extra verhoging. Uiteindelijk gaan leraren er tussen de 3,3% en 11,2% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.
Aangezien de generieke loonsverhoging van 2,5% op 1 september ingaat, krijgen alle medewerkers die tussen 1 januari en 1 september in dienst waren, in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur). Leraren krijgen daarnaast ook nog een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
CAO PO 2018-2019

Bron: PO-Raad