Personeel

Vervangingsmanager, basis- en vakbekwaam, begeleidings- en coachingstraject, resultaten werkplezier vijf grote scholen, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), wijziging procedure na ziekmelding, vakbondscontributie op salarisstrook en digitaal medewerkersportaal HR2Day.
Vervangingsmanager

Met ingang van 1 januari 2016 gaan we werken met een ander vervangerssysteem t.w. de Vervangingsmanager van Driessen HRM. Met dit systeem kunnen we vanuit een centraal punt de vervangingen gaan regelen en kunnen vervangingsaanvragen per e-mail, whatsApp of sms worden uitgezet. Het urenlang bellen om een vervanger te zoeken, moet hiermee tot het verleden behoren. Stichting Eduquaat werkt al een aantal jaren, met goede ervaringen, met dit systeem. Sommige vervangers zullen het systeem daarom al kennen.
Vervangers worden geïnformeerd over de werkwijze via een e-mail en handleiding. Mocht dit veel vragen opleveren, dan organiseren we in het nieuwe jaar een bijeenkomst. In de komende drukke tijd willen we geen beslag op agenda's leggen als het niet nodig is.


Basis- en vakbekwaam

Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015, om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de cao PO. Deze is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie op 26 september 2015. Deze bijlage wordt per 1 juli 2016 opgenomen in de cao.

BASISBEKWAAM
De leraar die in staat is een veilig en stimulerend leerklimaat te verzorgen, structuur, orde en duidelijkheid biedt in de les en de leerlingen actief laat meedoen aan de les, waardoor er sprake is van echte interactie, is basisbekwaam te noemen.
In gedragstermen is het volgende waarneembaar.
De leraar:
 • toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen
 • geeft duidelijke uitleg van de leerstof
 • zorgt voor ontspannen sfeer
 • ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
 • geeft feedback aan de leerlingen
 • zorgt voor een ordelijk verloop van de les
 • zorgt voor wederzijds respect
 • zorgt voor doelmatig klassenmanagement
 • geeft goed gestructureerd les
 • bevordert dat leerlingen hun best doen
 • gebruikt leertijd efficiënt
 • gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren
 • stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten
 • betrekt alle leerlingen bij de les
 • verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
 • gaat na of de lesdoelen werden bereikt.
 • hanteert werkvormen die leerlingen activeren
 • geeft duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten
 • stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken
 • gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen
 • stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen
 • zorgt voor interactieve instructie
 • moedigt kritisch denken van leerlingen aan
 • bevordert het toepassen van het geleerde
 • laat leerlingen hardop denken
 • leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen
 • stimuleert het gebruik van controle-activiteiten
 • leert leerlingen oplossingen controleren.
VAKBEKWAAM
De leraar die basisbekwaam is en die oog en oor heeft voor de behoeften en mogelijkheden van elke individuele leerling en in staat is om elke leerling die aandacht en begeleiding te geven die past bij die leerling, is vakbekwaam. Deze leraar geeft de groep en de individuele leerling gerichte aandacht en begeleiding.
In gedragstermen is - naast de gedragstermen genoemd bij basisbekwaam - het volgende waarneembaar.
De leraar:
 • stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen
 • vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak
 • biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd
 • stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen.
Bron: PO-Raad

Begeleidings- en coachingstraject

Medio november 2015 is er een eerste bijeenkomst geweest waarbij aan een elftal startende leerkrachten een begeleidings- en coachingstraject is aangeboden. Habilis mens en onderwijs verzorgt dit. Met het aanbieden van dit traject verwacht MeerderWeert te kunnen voldoen aan de cao-afspraak m.b.t. de duurzame inzetbaarheid en stelt deze leerkrachten op een goede manier in staat vakbekwaam te worden. De eerste bijeenkomst was een succes waarin ieder zijn ontwikkelingsbehoefte heeft kunnen neerleggen bij de trajectbegeleider. Hierna zal er een combinatie gemaakt worden van individuele en gezamenlijke bijeenkomsten.

 
Resultaten werkplezier vijf grote scholen

De resultaten van het werkplezieronderzoek bij vijf grote scholen (Odaschool, De Schrank, De Firtel, Aan de Bron en Leuken) zijn bekend. Er hebben in totaal 114 van de 129 uitgenodigde medewerkers deelgenomen aan dit onderzoek. Een respons van maar liefst 88%. Dat is om trots op te zijn!
In het onderzoek zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen:
Coping, persoonlijkheid, herstelbehoeften en piekeren, bevlogenheid, stressoren, plezier in het werk/energiewijzer, energiebronnen en persoonlijke energiebronnen. Het volgende mag geconcludeerd.

Werkplezier wordt bevorderd door:
 • deelnemers zijn over het algemeen bevlogen met een gunstige score op de energiewijzer (m.u.v. grensbewaking)
 • energiebronnen met een gunstig effect zijn werkvariatie, support leidinggevende en collegae, feedback en communicatie
 • ondersteunende aanwezige persoonlijke energiebronnen zijn hoop, optimisme, doelgerichtheid.
Werkplezier wordt verminderd door:
 • verouderde patronen, te weinig kennis benutten van collega's uit diverse generaties, lesgeven met social media
 • energiewijzer (geen stapje terug bij het bereiken van je energiegrens, geen nee zeggen)
Werkenergiebronnen:
 • zelfstandigheid en inspraak
 Werkstressoren:
 • tijdsdruk en extra hard werken om af te krijgen (onder werktempo en hoeveelheid), niet uitspreken van conflicten, geestelijke belasting, disbalans Werk-Thuis, geen flexibele oplossingen thuis
 Persoonlijkheid:
 • 'fixed minded' (ervan uitgaande dat intelligentie onveranderlijk is) kenmerken van introversie
Coping:
 • emoties tonen
 • ergernis niet laten zien, geen kwaadheid laten zien aan degene die verantwoordelijk is voor het probleem
Coping:
 • steun zoeken
 • geen troost of begrip vragen, geen hulp vragen, niet laten merken dat men ergens mee zit
Copingstijl:
 • vermijdende copingstijl door afleiding zoeken

 

De vijf grote scholen gaan per school op teamniveau aan de slag met de punten die voor hen belangrijk zijn om aan te werken.
 

Bron: Mooi Werk

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Bij alle scholen, met uitzondering van basisschool de Schrank in verband met recente heropening, zijn er door een extern gecertificeerd bureau risico inventarisatie & evaluaties uitgevoerd. De RI&E staat voor het wettelijk verplichte onderzoek en de schriftelijke vastlegging van veiligheids- en gezondheidsrisico's voor werknemers in een organisatie. In een RI&E inventariseer je de risico's en evalueer je de kans dat de risico's zich voordoen. Ook beschrijf je de ernst van de eventuele gevolgen. De RI&E vormt samen met een plan van aanpak een belangrijk onderdeel van een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Wanneer er sprake is van goede arbeidsomstandigheden, verminder je de kans op ongelukken en verzuim. Op die manier zorg je voor een veilige werkplek voor je medewerkers.
 
De resultaten van deze onderzoeken zijn inmiddels voor iedere school apart in een plan van aanpak vastgelegd. Per school gaat men aan de slag met deze plannen van aanpak zodat iedereen op een prettige manier kan werken/leren in een veilige omgeving. Het RI&E onderzoek bij basisschool De Schrank wordt nog dit kalenderjaar uitgevoerd zodat ook deze school aan alle wettelijke verplichtingen kan voldoen.


Wijziging procedure na ziekmelding/privé e-mailadres gewenst

Met ingang van 1 januari 2016 vindt er een aanpassing plaats in het contract dat MeerderWeert heeft afgesloten met ArboNed, onze arbodienst. Op dit moment is er binnen drie dagen na ziekmelding telefonisch contact tussen ArboNed en de arbeidsongeschikte medewerker en volgt uiterlijk in de derde ziekteweek een uitnodiging door de bedrijfsarts.
Per 1 januari a.s. is er een vaste re-integratie- en preventieadviseur voor MeerderWeert benoemd: mevrouw Ester Janssen van ArboNed. Vanuit ArboNed wordt de eerste ziektedag een digitale vragenlijst toegestuurd aan de arbeidsongeschikte medewerker. Op basis van de ingevulde vragenlijst, krijgt de arbodienst zicht op de verzuimoorzaak en welke vervolgactie ingezet moet worden op het meest effectieve moment, zodat de verzuimduur zo kort mogelijk blijft. Uiterlijk op vierde dag van arbeidsongeschiktheid neemt mevrouw Janssen contact op met de medewerker en worden de vervolgstappen bepaald. Om ervoor te zorgen dat de vragenlijst zo snel mogelijk wordt ingevuld, verzoeken wij jullie, indien nog niet bij ons bekend, je privé e-mailadres door te geven aan de personeels- en salarisadministratie: psa@meerderweert.nl. Als een privé e-mailadres niet bij ons bekend is, wordt de vragenlijst naar het werk-emailadres gestuurd.


Weergave vakbondscontributie op de salarisstrook

Op de salarisstrook van de maand december zie je de verrekening van de vakbondscontributie. Deze staat op de salarisstrook als een negatief bedrag met als omschrijving "Vakbondscontr. fisc.verrekening" en een kruisje onder de kolom HefLn BT, dit wil zeggen dat dit bedrag alleen in mindering gebracht wordt op het bedrag waarover loonheffing voor de bijzondere beloningen wordt geheven. Hierdoor wordt het te betalen bedrag aan loonbelasting minder waardoor het voordeel van de vakbondscontributie gegenereerd wordt. De berekening is gelijk aan voorgaande jaren, alleen de weergave op de salarisstrook is anders.


Digitaal medewerkersportaal HR2Day

Je bent gewend om via e-mail je salarisstrook te ontvangen. Daar komt per 1 januari 2016 een nieuw medewerkersportaal (het EIC) bij, waar je je loonspecificaties en jaaropgaven kunt terugvinden. Ook vind je hier je persoonlijke gegevens (zoals NAW) terug. In deze instructie lees je hoe je dit portaal kunt benaderen en wat er voor jou te vinden is.
Inloggen voor de medewerker
Om in te loggen ga je naar: https://merces.force.com/meerderweert
Als medewerker kun je je vervolgens aanmelden met je zakelijke e-mailadres. Je kiest bij de eerste inlog zelf een wachtwoord, zie hieronder.
Wachtwoord
Bij de eerste aanmelding kan de medewerker zelf een passend wachtwoord aanmaken door in de welkomst-e-mail op de link te klikken. Je komt dan terecht op onderstaande pagina:

 
Wat kan ik waar vinden?
Homepage
Zodra je bent ingelogd, kom je in het EIC. Het EIC is opgebouwd uit een aantal tegels, die je kunt aanklikken. Zie hieronder een voorbeeld:

Salarisspecificaties
Hier vind je alle salarisspecificaties vanaf januari 2015. Klik op de weergave-button om naar het overzicht met alle verzonden loonstroken te gaan.
Jaaropgaven
Vanaf 2016 worden hier alle jaaropgaven geplaatst. Begin 2016 komt hier de jaaropgave van 2015 te staan.
Persoonlijke gegevens
Hier staan je persoonlijke gegevens. Deze zijn in te zien, niet aan te passen.
 
Bron: Merces