Nwsbrf 36 January 2018 Nwsbrf nummer 36
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

Beste collega's,


Samenwerking MeerderWeert en Eduquaat
Wij feliciteren Frank Cuppers als nieuwe bestuurder van Eduquaat.
Frank is in het Weerter onderwijsland en ook binnen MeerderWeert geen onbekende. Per 1 mei 2018 zal zijn taakstelling uiteraard primair op Eduquaat gericht zijn. In de samenwerking en verbinding tussen beide onderwijspartners is dit van meerwaarde.

Renť van Strijp is al langere tijd ziek. Renť en ondergetekende hebben aangegeven terug te treden in 2019. Dit betekent dat ook bij MeerderWeert binnen afzienbare tijd de zoektocht naar een nieuwe bestuurder (gekoppeld aan een nieuwe bestuursinrichting) zal starten.

Tijdens de bestuurlijke overgangsfase blijven Eduquaat en MeerderWeert de samenwerking zoeken en wordt deze verder uitgewerkt. We informeren je graag hoe intensief er wordt samengewerkt. Daarom is er op hoofdlijnen een overzicht gemaakt van de samenwerking tussen beide besturen, diverse scholen en vele medewerkers. Dit overzicht is recent aan iedereen verstuurd.
Voor het einde van dit schooljaar zullen beide besturen helder hebben waarin zij het schooljaar 2018-2019 willen samenwerken en waar zij prioriteit leggen.
Vůůr de zomervakantie wordt dit in een nieuwsbrief uit de doeken gedaan. Voor vragen kun je terecht bij de schooldirecteuren of de bestuurders van beide organisaties.

Inspectierapport
Met waardering en trots hebben wij kennisgenomen van de bevindingen en oordelen zoals die verwoord staan in het inspectierapport n.a.v. het vierjaarlijks onderzoek bij ons bestuur en onze scholen.

We zijn trots op de behaalde resultaten en op alle betrokkenen omdat wij ervan overtuigd zijn dat de behaalde resultaten alleen mogelijk zijn door de professionele inzet, de ambitie en de samenwerking van velen.†

Dit wordt weerspiegeld in de oordelen 'GOED' op de †-ook in onze ogen- belangrijke kwaliteitsstandaarden: 'kwaliteitszorg' en 'kwaliteitscultuur'.†
Hieraan is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed. We hebben veel zien veranderen, scholen hebben grote en belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het stemt tot grote tevredenheid dat dit nu ook door de inspectie zo gezien en gewaardeerd wordt.

Het bevestigt ons in onze eigen waarneming dat we op de goede weg zijn en dat er een stevig gezamenlijk MeerderWeert-fundament ligt dat vervolgens door de scholen in een specifieke invulling vertaald en waargemaakt wordt.

De inspectie geeft aan, dat …
 • het voor het bestuur en de scholen duidelijk is welke doelen belangrijk zijn.
 • duidelijk is wat we van scholen verwachten en wat de kwaliteit op onze scholen is.
 • scholen -indien nodig- geholpen worden om het onderwijs te verbeteren.
 • het stelsel van kwaliteitszorg dat gehanteerd wordt van goede kwaliteit is.
 • er (samen met alle betrokkenen) voor gezorgd wordt dat het onderwijs op elke school voldoende of op onderdelen zelfs goed is.
 • er samen met de scholen afgesproken wordt welke resultaten er behaald dienen te worden en die zijn van goede kwaliteit.
 • er met de scholen samen afgesproken wordt welke kwaliteit de lessen of de extra ondersteuning van de leerlingen dienen te hebben.
 • er te zien is en dat er gestimuleerd wordt om steeds boeiender onderwijs te gaan geven en aandacht te hebben voor de talenten van alle kinderen.
 • scholen hierbij geholpen worden door directeuren en leraren scholingen te laten volgen.
 • er ruimte geboden wordt aan de directeuren en leraren om, samen met de leerlingen en de ouders, na te denken over welk onderwijs er gegeven gaat worden en wat daarbij belangrijk is.
 • er daardoor voor gezorgd wordt dat leraren en leerlingen steeds meer eigenaar zijn van het leren.
 • de financiŽle stand van zaken positief is.
 • continuÔteit en rechtmatigheid daarbij van voldoende niveau zijn.
 • we in beeld hebben hoeveel geld er nu en in de toekomst nodig is voor het geven van goed onderwijs.
Kortom, een prima rapport waarover we zeer tevreden zijn!
Het resultaat:†een goede kwaliteitsstructuur en een goede kwaliteitscultuur is alleen dan mogelijk als er een grote mate van professionaliteit aan ten grondslag ligt.
Daar hebben we in de afgelopen jaren belangrijke en grote stappen in gezet!

Waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid voor de inzet, inbreng en professionaliteit van velen is meer dan op zijn plaats.

DANK JULLIE WEL!!

Binnenkort komen wij hier uitvoeriger op terug!

Henk Jabben,
Bestuurder MeerderWeert
Pagina's
Personeel
Wenseninventarisatie; Arbeidsongeschiktheidsverzekering; Anw-compensatie tot 1 mei.

Financien
Wťťr mist rond bekostiging primair onderwijs; Altijd weer die grote getallen. De financiŽn in het po toegelicht; Onderwijsinspectie: Extra geld ging wel degelijk naar leraren; Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs.

De pen is voor...
Helmie van den Dungen (pedagogisch medewerker Hoera kindercentra) van IKC de Kerneel.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Annelies Indenkleef werkt op De Firtel in Stramproy.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … Spots aan voor IKC Laar.

IKC, hupsakee!
Birgit Neijnens verlaat basisschool De Bongerd, zij wil haar 'verhaal' graag delen.

Tips en Tops ICT
Gebruik maken van OneDrive

Zwaaien en Handen Schudden
Wij nemen afscheid van zes mensen en wensen hen alle goeds voor de toekomst!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De laatste nieuwtjes.

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden maart, april, mei en juni 2018.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.