Missie en visie

Missie

Kinderen laten leren, ze boeien en doen groeien: dat is de missie van MeerderWeert. Wij geven talenten van kinderen de ruimte en bereiden ze voor op hun toekomst. Op weg naar hun volwassenheid leren wij kinderen om verantwoor- delijk, samenwerkend, positief, onderzoekend en zichzelf steeds verwonderend in de wereld te staan.
 

Ieder kind is uniek en speciaal
 
In al hun verschillen zijn kinderen en mensen gelijkwaardig. Bij ons is iedereen welkom en wordt erkend en herkend. Respect in woord en daad: daar staan wij bij MeerderWeert voor.
 
Onze kerntaak: goed, duurzaam en boeiend onderwijs verzorgen. Wij willen van meerwaarde en betekenis zijn voor alle kinderen in Weert, Nederweert en om- geving. Dit doen wij door onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de steeds sneller veranderende samenleving, in een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, openheid, plezier, betrouwbaarheid en uitdaging.


Visie

Wij halen uit ieder kind wat erin zit. Wij stemmen ons onderwijs daarom af op zijn/ haar individuele mogelijkheden en waarderen ieder kind in zijn/haar eigenheid en ontwikkeling. Wij investeren in wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders en streven naar goede samenwerking. Ook werken we samen met alle partners die kunnen bijdragen aan de talentontwikkeling of ondersteuning van kinderen.
Wij benutten ieders denkkracht en ervaring, werken én leren met elkaar en zijn
bereid om kritisch naar onszelf te kijken.

Ons onderwijs is toekomstbestendig en duurzaam: we ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden die kinderen nu en 'later' nodig hebben, zodat zij kunnen omgaan met een steeds sneller veranderende maatschappij. Sociale, emotionele en creatieve vaardigheden horen daarbij, net als het leren omgaan met een - mede door sociale media - steeds gemakkelijker bereikbare wereld. Wij leren kinderen goede keuzes  te maken, spreken ze aan op hun eigen verantwoordelijkheid en maken ze stap voor stap steeds meer eigenaar van hun eigen leren.
 
Onze scholen werken opbrengst- en handelingsgericht, realiseren de onderwijsdoe- len die de maatschappij vraagt en behalen goede leeropbrengsten. Er is oog voor welzijn en gezondheid van leerlingen en medewerkers. MeerderWeert is een lerende organisatie: ook bij onszelf willen wij er het maximale uithalen. Steeds blijven groeien, leren van onze fouten en investeren in onszelf en elkaar: dat hoort bij ons. Medewerkers worden ondersteund in hun loopbaanontwikkeling.
 
Als overkoepelende stichting zet MeerderWeert de grote (beleids)lijnen uit.
Elke school maakt binnen die kaders eigen keuzes, passend bij de leerlingen, ouders en directe omgeving. MeerderWeert biedt de scholen ondersteunende diensten, zodat zij zich kunnen richten op waar het om draait: kinderen laten leren, boeien en doen groeien.Hoe werken wij?
 
Wij voeren ons koersplan uit via verschillende programma's. Voor elk speerpunt van onze koers hebben wij meetbare doelen geformuleerd die wij evalueren en zo
nodig bijstellen. In ons jaarverslag melden we hoe het gaat met de voortgang van ons koersplan. Maar: wie zoals wij middenin de samenleving wil staan, moet in feite elke dag verantwoording afleggen aan leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Dat is in elk geval wel hoe wij graag werken.
 

Elke dag opnieuw stellen we onszelf de vraag: doen we samen met leerlingen, ouders en samenwerkingspartners de goede dingen voor een zo goed mogelijke voorbereiding op de toekomst?