Meer- en hoogbegaafdheid

Inleiding

In het kader van Passend Onderwijs is het besef gegroeid dat er voor meer en hoogbegaafde kinderen een specifiek aanbod noodzakelijk is.
In dit beleidsplan beschrijven we hoe het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt vorm gegeven en wat onze ambities zijn op dit gebied. We streven naar een doelgerichte samenwerking met meerdere besturen binnen het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Doel
 • Te komen tot eenduidig beleid op hoofdlijnen m.b.t. onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en hoogbegaafde kinderen. (zie bijlage 1)
 • Op alle scholen hebben leerkrachten kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.
 • Op de scholen hebben alle leerkrachten de juiste attitude in het omgaan met meer- en hoogbegaafdheid.
 • We hebben voorzieningen om school nabij onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen vorm te geven.

Uitgangspunten
 • Specifieke kenmerken van meer- en hoogbegaafde kinderen. (zie bijlage 2)
 • Kennis en kunde van de onderwijsbehoeften van deze groep kinderen. (zie bijlage 3)
 • Meer- en hoogbegaafde kinderen moeten de kans krijgen hun eigen leerstrategieŽn te leren kennen en te gebruiken. (zie bijlage 4)
 • Betrokkenheid van ouders. Ouders worden gezien als full-partner in opvoeding en leerprocessen van hun kind.
 • Er is een passend scholingsaanbod voor het personeel (leerkracht - IBer en directeur)
 • HGW dient als onderlegger voor dit onderwijsaanbod.


Visie op onderwijs aan meer en hoogbegaafde kinderen binnen
Meerderweert.


De visie van Meerderweert is tot stand gekomen door in gesprek te gaan op directieniveau waarbij input van de scholen gebruikt is.
De visie wordt geformuleerd in relatie met de 9 punten voor goed onderwijs vanuit
de Visie van Meerderweert.

1. De kwaliteit
Kwaliteit betekent dat de MW scholen het als een kans zien onderwijs te geven, waarbij meer- en hoogbegaafden kinderen gedijen.
2. De vruchten
De talenten van meer-en hoogbegaafden kinderen worden her- en erkend. Elke school wordt uitgedaagd om de leeropbrengsten van meer- en hoogbegaafde kinderen te optimaliseren door deze leerlingen het gebruiken van eigen leerstrategieŽn te leren. Kinderen maken in verdere leven gebruik van deze talenten.
3. De variatie
We bieden meer- en hoogbegaafde kinderen uitdagend onderwijs aan; met een specifiek aanbod dat voor hen boeiend is en hen aanspreekt. Het onderwijsaanbod moet aanzetten tot leren, rekening houdend met de specifieke leerprocessen van meer- en hoogbegaafde kinderen.
4. De aanpassing
Het pedagogisch / didactisch klimaat is op de MW-scholen zodanig dat meer- en hoogbegaafde kinderen relaties kunnen aangaan, zich autonoom durven op te stellen en zich competent voelen. (basisbehoefte van elk kind).
5. De talenten
Op onze scholen werken we aan onderwijs dat aansluit op behoeften en talenten van alle leerlingen. We her- en erkennen de specifieke talenten van meer- en hoogbegaafde leerlingen. We benoemen talenten positief en maken er gebruik van om van elkaar te leren.
6. De afstemming
Afstemming is het sleutelwoord, ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Vanuit HGW herkennen en erkennen we de kenmerken van meer- en hoogbegaafde kinderen. Vanuit deze kenmerken stemmen we ons onderwijs af en realiseren we processen waar kinderen vaardigheden en strategieŽn optimaal leren benutten.
7. Geborgenheid
Op het gebied van veiligheid, vertrouwen, eigenwaarde en/ communicatie kunnen (zijn) meer- en hoogbegaafde kinderen kwetsbaar zijn. Het vraagt daarom van de omgeving een onderzoekende houding om bovenstaande bij deze kinderen te helpen ontwikkelen.
8. De volwaardigheid
Kinderen hebben invloed op hun eigen leerproces. We bevorderen zelfreflectie en -evaluatie van kinderen zodat ze zelf hulpvragen kunnen aangeven en over hun manier van willen leren. We zoeken de aansluiting bij hun belevingswereld en sociaalemotionele aspecten. We leren kinderen verantwoordelijk omgaan met hun leerproces. Leerkrachten bieden structuur in een veilige omgeving en helpen autonomie van kinderen te bevorderen. Ze doen dit door los te laten: de leerkracht in de rol van begeleider. Bij meer- en hoogbegaafde kinderen is hiervoor specifieke aandacht nodig. Ouders zijn in dit ontwikkelingsproces voor ons van groot belang. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren). Wij willen elkaar aanvullen en de verantwoordelijkheid delen. Ouders van meer- en hoogbegaafde kinderen voelen zich op de Meerderweert scholen gehoord en worden serieus genomen.
9. De zorg
Vanuit de Visie van Meerderweert blijkt dat we zorg hebben voor alle leerlingen. Dit visiestuk is het resultaat van zorg voor meer- hoogbegaafde kinderen.


Ambities
 • Op alle scholen van Meerderweert zijn voldoende leerkrachten geschoold op het herkennen en erkennen van meer- en hoogbegaafdheid.
 • Op Meerderweertniveau zijn een aantal geschoold tot specialist meer- en hoogbegaafdheid.
 • Samenwerking met Eduquaat en andere partners.
 • Het inrichten van clusterscholen om expertise te delen.
 • De mogelijkheid creŽren voor kinderen om deel te nemen aan plusklassen binnen de eigen of collega-school.
 • Het ontwikkelen van een relatie met het voortgezet onderwijs in het kader van Passend Onderwijs.
 • De plusklassen worden ingericht tot uitdagende leeromgevingen.
 • Ouders als full-partner meenemen in het proces.

Uitwerking van het beleid

Om voor meer- en hoogbegaafde leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren kunnen we gebruik maken van:
 • Ondersteuning/ambulante begeleiding binnen de eigen school. Op basis van de hulpvragen van het kind en de school vindt er ondersteuning/ambulante begeleiding plaats van de intern begeleider/leerkracht bij het realiseren van passend onderwijs binnen de school aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze externe ondersteuning kan dan plaatsvinden vanuit een expertisecentrum, waar ook onderzoek kan plaatsvinden.
 • Deeltijdaanbod binnen/buiten de eigen school. Op basis van de hulpvragen van het kind en de school kan het kind gebruik maken van specifiek aanbod binnen/buiten de eigen school voor een of meer dagdelen per week. De voortzetting van dit aanbod vindt plaats binnen de eigen school. Clustering van dit aanbod op basis van geografische gegevens en zorgprofielen van de scholen is mogelijk. Voltijd onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen is alleen realiseerbaar binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in samenwerking met het op te richten kennis- en expertisecentrum. Gezien de huidige ontwikkelingen zal dit een ambitie zijn voor de lange termijn.

Scholing personeel Meerderweert

Voor wat betreft scholing zal Meerderweert een meerjaren traject opstarten. Ontwikkeling op alle niveaus is hiervan de onderlegger. (zie bijlage 5) Taak en rol betrokkenen:

Leerkracht:
 • Door middel van scholing kennis vergaren over de kenmerken van meer- en hoogbegaafde kinderen. Observatievaardigheden. Alle leerkrachten kunnen het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid hanteren. Vaardigheden ontwikkelen om passend onderwijs in eigen situatie te realiseren.

Ib-er:
 • Door middel van specifieke scholing vergaren van kennis van meer- en hoogbegaafde kinderen; hulpvragen van leerkrachten analyseren; handelingsaanbod bespreken; zicht hebben op zorgprofiel van de school.

Directie:
 • Door middel van specifieke scholing kennis vergaren van meer- en hoogbegaafde kinderen; faciliteren door middel van scholingsaanbod voor leerkrachten en ib-ers; bewaken van zorgprofiel van de school.

Ouders:
 • Naast de schoolspecifieke doelstellingen worden er in het ontwikkelingsportfolio eveneens elementen opgenomen die voor de algehele ontwikkeling van ( meer- en hoogbegaafde ) kinderen van belang zijn; ouders hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid en taak voor deze elementen; deze elementen hebben vooral betrekking op het realiseren van het ontwikkelingsperspectief, de keuzes die hierin gemaakt dienen te worden met betrekking tot de te behalen doelen en de aansluiting naar het voortgezet onderwijs.Bijlagen

1 Wat verstaan we onder ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid?

2 Profielen van hoogbegaafde kinderen.

3 Zeven competentiedomeinen van onderwijskundige zorg meer- en
hoogbegaafde leerlingen. (Bron: Drs. E.W.J.M.van Gerwen)


4 LeerstrategieŽn meer- en hoogbegaafden.

5 Scholingstraject MeerderweertKlik op de bijlage voor het gehele document.