Jaarverslag

Dit jaarverslag schetst een zo volledig mogelijk beeld van de gang van zaken gedurende het verslagjaar en beschrijft daarbij alle van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen.